Vad är rörlig ränta?

Rörlig ränta är ränta som ändrar sig kontinuerligt och går upp och ner beroende på räntenivån.

rörlig ränta

Vad är ränta?

Ränta är priset på lån av pengar. Om du lånar ut dina pengar till en bank genom att sätta in pengar på ett konto erhåller du inlåningsränta. Om du i stället lånar pengar av banken eller ett kreditinstitut så får du betala låneränta. Vid lån så skiljer sig räntevillkoren och dina lånevillkor åt beroende på din privata ekonomiska situation och ränteläget. När du lånar pengar så kan du göra det antingen till rörlig ränta eller fast ränta. Rörlig ränta innebär att räntesatsen på ett lån styrs av marknadsräntan. Räntan kommer därför att röra sig upp och ner i takt med marknadsräntan.

Fast eller rörlig ränta?

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta. Vid fast ränta vet låntagaren att räntan är bestämd till en viss räntesats under en viss tidsperiod, exempelvis fem eller tio år. Valet mellan fast eller rörlig ränta är beroende av vilka risker som du som låntagare är beredd och ta. När du ska ta ett lån måste du ta ställning till om du vill ha lånet till fast eller rörlig ränta. Om det är frågan om ett större lån såsom exempelvis ett bolån så är det fullt möjligt att välja en medelväg och dela upp bolånet i rörlig och fast ränta. Om du har flera lån så brukar banker ofta rekommendera en kombination av rörlig och fast ränta. Det är helt enkelt ett sätt att diversifiera sig som låntagare och gör att du får en lägre riskexponering och större flexibilitet när du i framtiden skall lägga om dina lån. Du behöver alltså inte välja antingen rörlig eller bunden ränta utan kan välja en kombination av de två.

Sammanfattningsvis är fördelen med bunden ränta att du garderar dig mot eventuella framtida räntehöjningar samtidigt som du vet hur mycket pengar lånet kostar dig varje månad. För rörlig ränta gäller det motsatta förhållandet: Du kan direkt tillgodogöra dig eventuella räntesänkningarna och den rörliga räntan är över en längre tidsperiod i allmänhet något lägre än den fasta räntan. En annan fördel med rörlig ränta är att du när som helst kan lösa dina lån utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning. Dock bör du alltid ha i åtanke att en höjning av räntan kan står dig dyrt om du har stora lån och små marginaler i din privatekonomi.